NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 3/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 3 > Zašto je Filosofija palanke, jedan filozofsko-istorijski...

 

  

Reč na Međunarodnom okruglom stolu „Dimenzije misaonog nasleđa Radomira Konstantinovića“

Zašto je Filosofija palanke, jedan filozofsko-istorijski spis Radomira Konstantinovića, zasenila njegovo celokupno delo

Latinka Perović

Subotica 27. i 28. oktobar, 2015.

 

U Srbiji već dugo postoji potreba vraćanja celini dela Radomira Konstantinovića. Otkuda ta potreba? Zar nije dovoljno poznata činjenica da je njegov opus i raznovrstan i obiman? Pesme, romani, radio-drame, eseji, beleške, polemike – sve bi to, kako tvrdi profesor Gojko Tešić, koji je još davne 1973. godine izradio nacrt Bibliografije Radomira Konstantinovića, nažalost neobjavljene – stalo u 25 tomova. Nema nijednog Konstantinovićevog dela koje iz nekog razloga nije objavljeno. Sem Kuće bez krova (1951), sva ostala su doživela dva ili tri izdanja. Nekolika su prevedena. Nekoliko ih je dobilo prestižne nagrade.

U životu Radomira Konstantinovića stvaralac i građanin u savršenom su skladu. Sve vreme honorarni saradnik Radio – Beograda (u njegovoj ostavštini sačuvana je poreska knjižica u koju je unosio neznatne iznose honorara od kojih je živeo) – Konstantinovć je pisao i objavljivao neverovatnim ritmom: na svake dve, najviše tri godine novo delo (1951, 1954, 1956, 1958, 1960, 1964, 1966, 1969). Zatim je usledio dug rad na osmotomnom delu Biće i jezik – u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka, koje je objavljeno 1983. godine. Sledeću deceniju ispunio je rad na romanu Dekartova smrt, koji je završen 1993. a objavljen 1996. godine. Najzad, Beket prijatelj, 2000. godine. Usledila je pauza koja će trajati sve do Konstantinovićeve smrti (2011). Njegovi biografi tragaće za mogućim razlozima: stvaralačka kriza koja pogađa i književne velikane kao, na primer, Miroslava Krležu; bolest; agonija srpskog društva na kraju 20. veka, koju je predviđao, da bi, našavši se usred nje – zaćutao. Uostalom, zar sam Konstantinović nije bio izričit: ako je mogućnost života u različitostima, uništena u Sarajevu, ona više nije moguća ni u Beogradu ni u Zagrebu. A ako taj princip postane univerzalan – ona više nije nigde moguća.

U isto vreme, lično povučen u duboku usamljenost, Radomir Konstantinović je prisutan više nego ikada. Takvim ga čini Filosofija palanke, koja baca u zasenak sva njegova ostala dela. Smatrana hermetičnom knjigom, ona, namah, postaje skoro „popularna“ knjiga: ona govori da je apokaliptična stvarnost koju ljudi žive bila predvidiva i da je predviđena. Sava Dautović neumorno reprintuje knjigu, o njoj se pišu knjige i vode polemike, održavaju naučni skupovi. Čak i ona Konstantinovićeva dela koja su, možda, najviše kompatibilna sa Filosofijom palanke, kao što su dihotomno Biće i jezik i intelektualno bilansni roman Dekartova smrt, pominju se tek uz nju, Filosofiju palanke? Ima li tu nekog paradoksa? To pitanje je već postavljeno posle ratova devedesetih godina, i čeka odgovor.

U izdanju Kruga 99, asocijacije sarajevskih intelektualaca, koje je posvećeno 75. godišnjici Radomira Konstantinovića (Glas savjesti u nevremenu, 2003), uredništvo kaže: „Usuđujemo se reći kako ima nekog paradoksa, pa i stanovite nepravde u činjenici da su njegova (Konstantinovićeva – L.P.) kultna knjiga Filosofija palanke i njegovo kapitalno djelo Biće i jezik… na izvjestan način (ponavljamo: ipak nepravedno u dobroj mjeri zasjenili, ali ne i obezvrijedili njegova druga, prethodna i potonja djela. Ali, pokazalo se i na ovom skupu (Sarajevo, 2003): čak i oni koji gotovo do u detalje poznaju djelo Radomira Konstantinovića, nisu se mogli ’osloboditi’ Filosofije palanke, pa čak i Bića i jezika“.

Pomenuti paradoks sigurno nije izmicao ni pažnji Radomira Konstantinovića. Ali, on o tome nije ni pisao ni govorio iako je, bar za ovo drugo, imao više prilika. Po mom uverenju, to je dolazilo otuda što je i u samom čitanju Filosofije palanke prepoznavao palanačko iskustvo. I to podjednako: i kada je čitana kao knjiga bez presedana po ruženju sopstvenog naroda, i kada je smatrana knjigom koja sadrži Odgovor desnom monizmu i prisvajana od levog monizma.

Čitanje Filosofije palanke predstavlja čitavu jednu istoriju koja je neodvojiva od same suštine dela. Ta istorija pokazuje nesumnjivu evoluciju u čitanju Filosofije palanke, ali, još uvek, nezavršenu.

Uski elitistički krug krajem šezdesetih godina prošloga veka oko Trećeg programa Radio – Beograda čiji je misaoni centar bio Radomir Konstantinović, postepeno se širio. Knjiga je sedamdesetih godina doživela dva izdanja u poznatom beogradskom „Nolitu“; dobila je dve nagrade. Osvrti na nju nisu bili brojni, ali ni unisoni: reflektovali su sudar patrijarhalne i moderne civilizacije koji je centralna tema knjige. Da tako razume Filosofiju palanke pokazala je intelektualna zajednica u Sarajevu sa kojom je Konstantinović bio u tesnim vezama od početka ranih pedesetih godina do svoje smrti. Tamo je, 1989. godine, uoči jugoslovenske krize, održan naučni skup povodom dvadesete godišnjice objavljivanja Filosofije palanke. Jasno je postavljeno pitanje alternative partijskom monizmu i državnom socijalizmu. Konstantinović, valjda jedini put, nije skrivao zadovoljstvo: nadao se da jugoslovenska kriza može biti šansa za alternativu – i desnom i levom totalitarizmu. Ali, tek je Milorad Belančić svojim čitanjem Filosofije palanke u ratovima devedesetih godina od nje učinio „traženu“ knjigu. Stvarnost je, zapravo, išla za njom čineći očiglednim sve o čemu je ona govorila: zatvorenost, apsolutizacija kolektiva, nacionalizam, aistoričnost, kultura žrtvovanja i smrti… Nakon ratova devedesetih godina, pokušaj novog čitanja Filosofije palanke. Opet u Sarajevu, na naučnom skupu posvećenom 75. godišnjici Radomira Konstantinovića, kome je i sam prisustvovao ne uzevši reč. Važan korak u uočavanju paradoksa koji je već pomenut. A zatim, polemika između profesora Mila Lopara i Milorada Belančića, koja pokazuje da je raskolnički sukob između patrijarhalne i moderne civilizacije – stanje i posle ratova. U suštini, istorijska konstanta. Sledeći Konstantinovića, Belančić radikalnu alternativu nalazi u Evropi. Lompar, pak, insistira na „srpskom stanovištu“. To jest: na nastavku rata drugim sredstvima – ono što nije uspelo u ratu treba nastaviti u miru. Pri tome, Republika Srbija je središte brige za Srbe van Srbije. San o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja nije „odsanjan“. On se mora ostvarivati dugoročno, postepeno. Zato je orijentacija na evropeizaciju Srbije, čiji je sagovornik i Radomir Konstantinović, ne samo izdajnička već i dementna.

Kako dalje čitati Filosofiju palanke? Mislim da je to, pre svega, pitanje metoda. Sa tog stanovišta, najvažnije je njeno čitanje u povezanosti sa Konstantinovićevim celokupnim delom, što, naravno, podrazumeva kritičko izdanje celokupnih dela Radomira Konstantinovića koje, još uvek, ne postoji. Sam Konstantinović je o palanci govorio kao univerzalnom fenomenu, mogućem uvek i svuda. Ali, kako je jednom primetio Laslo Vegel, dok Kiš, Kundera i Konrad, taj fenomen posmatraju kao istorijski, kod Konstantinovića je on aktuelan i uvek treba očekivati njegov nastavak. Izolujući Filosofiju palanke od celokupnog dela Radomira Konstantinovića, ulazi se u rizik da se previdi bitno: celokupno delo govori o dramatičnoj egzistenciji pojedinca, Filosofija palanke govori o uzrocima te drame, pri čemu, Konstantinović nije hroničar palanke već njen kritičar.

Ništa manji rizik od pomenutog, nije ni čitanje Filosofije palanke izvan srpskog književno-istorijskog konteksta. Nezavisno, na primer, od Kronike palanačkog groblja Isidore Sekulić. Zar u toj knjizi nije opisana ona agresivnost palanke prema pojedincu koja ga lišava samorefleksije i odgovornosti za sopstveni život, koja ga dovodi do ispraznosti i bezvoljnosti, stvarajući, tako, osnovu za teror svake vrste nad njim? To sve završava u nacionalizmu, u nacizmu koji, kako je primećeno, nije nikakav import. Kvisling Milan Nedić, do čije rehabilitacije srbijanska palanka ovih dana stiže, ne obazirući se na njenu blasfemičnost, imao je razvijenu saradnju sa Trećim rajhom jer mu je njegova pobeda bila potrebna kao spoljnopolitički oslonac za etničku korporativističku državu Srbiju. U to ime su ubijani Jevreji, antifašistički komunisti.

Nije import ni levi totalitarizam. Njegova ideja narodne partije i narodne države u korenu je ruskog narodnjačkog socijalizma. Neponavljanje zapadnoevropskog puta, preskakanje liberalizma i kapitalizma nalazi oslonac u patrijarhalnim ustanovama ruskog i srpskog naroda (mir, zadruga, samouprava, običajno pravo).

Verujući, kao i njegov otac, pravnik Mihailo Konstantinović, u pojedinca kao osnovu moderne civilizacije, Radomir Konstantinović je, na razdoblje posle Drugog svetskog rata gledao kao na deo istorijskog procesa. Podrazumevao je, dakle, da ono u 21. veku ne može biti alternativa. Retki su bili oni koji su videli da se Filosofija palanke ne tiče samo desnog pola totalitarizma. „Dobro je što je takva knjiga uopšte i objavljena“ – napisao je u svojoj reakciji na Filosofiju palanke Predrag Matvejević. To je bilo moguće jer ni komunizam nije svoj koren nalazio u patrijarhalnosti.

Filosofija palanke nije, dakle, pledoaje za promenu sadržaja već za promenu metoda. Liberalni ruski istoričar u 19. veku, V. O. Ključevski, pišući o konstanti u istoriji Rusije da pozajmljuje od Zapada, ali da ništa ne promeni, kaže: „Menjao se samo sadržaj misli a ne i način mišljenja“. Na tom tragu vidim i Radomira Konstantinovića.

Nema nikakvih garancija da će se u Srbiji, kao uostalom ni bilo gde, raskolnički sudar između patrijarhalne i moderne civilizacije rešiti u korist ove druge. U raspravi koja je u Mađarskoj vođena povodom tamošnjeg prevoda Filosofije palanke, skrenuta je pažnja na jedno značenje reči palanka u mađarskom jeziku. Ono podrazumeva osim zatvorenosti, ili baš zbog nje – i prostaštvo i primitivizam. U nemoći da odgovori na izazove moderne civilizacije čije je središte i danas, ipak, Evropa, patrijarhalna civilizacija zapada u degeneraciju do mere koja regeneraciju čini neizvesnom. Zajedno sa prethodnicima i sledbenicima, Radomir Konstantinović, nimalo ne uprošćavajući svet, upravo je to shvatao. Možda je i zaćutao zato što se bojao svog radikalnog zaključka. Njegov glas protiv ratova devedesetih godina čuo se kao „glas savjesti u nevremenu“. Zaćutao je kada je u očekivanju promena, palanka nastavila kružno kretanje: od levog ka desnom totalitarizmu. I obratno, rizikujući da opet ostane na periferiji.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 3/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment