NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Deinstitucionalizacija u Srbiji

 

 

Profesionalna konferencija

Deinstitucionalizacija u Srbiji

Beograd, 28. i 29. januar 2014.

Preporuke Vladi Srbije i ministarstvima za uspešno sprovođenje procesa deinstitucionalizacije >>>

 

Na kraju uspešnog okončanja dva kompatibilna projekta pod nazivom “Jačanje Nacionalnog preventivnog mehanizma i zagovaranje prava institucionalizovanih osoba”, koji su podržani od strane organizacije Civil Rights Defenders i ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji., Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je dvodnevnu profesionalnu konferenciju pod nazivom „Saradnja civilnog društva i države u procesu deinstitucionalizacije“, koja je održana u Beogradu 28. i 29. januara 2014. godine.

Konferencija je imala za cilj otvaranje dijaloga između predstavnika ministarstava, nezavisnih tela, psihijatrijskih i socijalnih ustanova, predstavnika organizacija civilnog društva i korisnika usluga na temu problema sa kojima se suočavaju institucije u Srbiji u procesu deinstitucionalizacije, kao i osobe sa mentalnim smetnjama i psihijatrijski bolesnici.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombusmana, kao i predstavnici zdravstvenih i socijalnih ustanova iz Vršca, Kovina, Novog Kneževca, Novog Bečeja, Padinske Skele, Kragujevca, Tutina i Sremčice. Predstavnici udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, lekari, psiholozi i drugi stručnjaci, kao i organizacije civilnog društva koje se bave ovom kompleksnom temom, takođe su uzeli učešće na konferenciji i veoma konstruktivnom predlozima doprineli sagledavanju problema i formulisanju zaključaka koji će poslužiti kao smernice za dalji rad.

U uvodnom delu konferencije, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko podsetila je, između ostalog, da dosadašnja praksa smeštaja i lečenja osoba sa poremećajima mentalnog zdravlja ozbiljno ugrožava njihova ljudska prava i da se Srbija jasno opredelila da uđe u proces deinstitucionalizacije. To će svakako biti važno i zbog činjenice da se Poglavlje 23 u pregovaračkom procesu sa EU odnosi i na podizanje nivoa zaštite osnovnih ljudskih prava. Kroz ispunjavanje uslova iz ovog poglavlja Srbija treba da sprovede brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana, posebno ugroženih grupa.

Zamenik Zaštitnika građana, Miloš Janković istakao je da ne postoji saradnja Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao ključnih nosilaca procesa deinstitucionalizacije. On je takođe obrazložio neophodnost da država jasno definiše koncept po kome će se ovaj proces odvijati, obezbedi zakonske i podzakonske akte, akcioni plan i nosioce, kako se ne bi dozvolilo da lokalne samouprave, bez dovoljno znanja i sa nikakvim iskustvom, samostalno rade na ovoj vrlo delikatnoj temi.

Doc. dr Vladimir Jović, psihijatar i psihoanalitičar, ekspert NPM-a i jedan od osnivača IAN-a, ukazao je da najveći otpor deinstitucionalizaciji dolazi upravo od zdravstvenih radnika. Uočljivo je i da ne postoji jaka politička volja, već naprotiv, interes da se psihijatrijski pacijenti zadrže u okviru institucionalnog sistema, što je neprihvatljivo i daleko od savremenih standarda u lečenju. U okviru socijalnog sistema mogu se primetiti neki mali pomaci, ali se zdravstvo jako opire deinstitucionalizaciji, a tome u prilog govori i nedavno donet Pravilnik o bližim uslovima za primenu fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama.

Osim diskusije o stanju u samim ustanovama koje se bave lečenjem i zbrinjavanjem osoba sa mentalnim smetnjama, kao i problemima koji su realno prisutni u resornim ministarstvima, na konferenciji je bilo govora i o brojnim drugim aspektima koji predstavljaju prepreke deinstitucionalizaciji (problemi sa poslovnom sposobnošću, obrazovanjem i zapošljavanjem, zdravstvenom zaštitom u zajednici i drugim servisima koji su neophodni za podršku osobama sa mentalnim smetnjama), ali i o nedostatku edukacije zaposlenih u ustanovama, strategije o ustanovljavanju Centara za mentalno zdravlje, aktivnosti za promociju života u zajednici i prevazilaženje otpora itd. Predstavljeni su, takođe, i primeri dobre prakse, odnosno pozitivni pomaci koje su načinile neke od ustanova (Specijalne psihijatrijske bolnice u Novom Kneževcu i Vršcu, Dom zdravlja i Savetovalište za mentalno zdravlje u Kragujevcu), ali je zaključeno da se još uvek radi o pojedinačnim slučajevima koji se oslanjaju na izuzetne napore pojedinaca, a ne o sistemski organizovanom procesu.

Konferencija “Saradnja civilnog društva i države u procesu deinstitucionalizacije“ predstavlja nastavak kontinuiranog zalaganja Helsinškog odbora na promociji i zaštiti ljudskih prava svih građana Srbije, a naročito pripadnika ugroženih i ranjivih grupa. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa socijalnim ustanovama i psihijatrijskim bolnicama, kao i razmene mišljenja i stavova sa nezavisnim institucijama, srodnim nevladinim organizacijama i udruženjima korisnika, formulisane su preporuke Vladi Srbije i ministarstvima, u cilju pospešivanja procesa deinstitucionalizacije.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment