PROJEKTI

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE, LJUDSKA PRAVA I MIRNO REŠAVANJE SUKOBA

OEBS i Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
septembar - decembar 2011. godina

o s t a l i   p r o j e k t i

 

PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE