O NAMA

 

INFO   :::  O nama

 

 

HELSINŠKI ODBOR: MISIJA I STRATEGIJA

 

Kao jedna od vodećih nevladinih organizacija u Srbiji, Helsinški odbor sagledava stanje ljudskih prava u ukupnom društveno-ekonomskom i političkom kontekstu zemlje - zapravo, pristupa ovoj problematici na način koji se razlikuje od metoda ostalih organizacija koje se bave ljudskim pravima, što se najbolje očituje u redovnim godišnjim izveštajima. U našim izveštajima ne samo da analiziramo politike i trendove, koji presudno utiču na stepen ostvarivanja ljudskih prava u Srbiji u prethodnoj godini, već i izlazimo sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

U postavljanju kratkoročnih i dugoročnih prioriteta i ciljeva polazimo od pretpostavke da svako ozbiljnije bavljenje ljudskim pravima u Srbiji podrazumeva kontinuirano praćenje i analiziranje događaja, tendencija i faktora, koji određuju reformski potencijal zemlje, mogućnosti za njenu demokratsku tranziciju i "standardizaciju" javnog života, domete tranzicione pravde, spremnost političke elite da zemlju povede putem evroatlantskih integracija, i dominantnu klimu u društvu, uključujući tu i odnos prema svemu što je "drugo i drugačije" (u nacionalnom, političkom, verskom, itd. smislu). U tom kontekstu radimo na tematskim projektima u saradnji sa brojnim donatorskim organizacijama. Ono što je zajedničko svim našim projektima jeste da, sa jedne strane, faktografski alarmiraju javnost i relevantne činioce - u zemlji i van nje - o nedopustivim politikama i praksama, a, sa druge, zagovaraju primenu standarda i normi ponašanja, dominantnih u civilizovanom svetu i međunarodnoj zajednici današnjice. Drugim rečima, promovišu evropeizaciju Srbije.

 

Našu ukupnu misiju realizujemo kroz sledeće strateške programe:

I. Dokumentacioni/istraživački centar - sveobuhvatni program koji podržava stratešku orijentaciju naše organizacije i njenu institucionalnu održivost. Bazira se na ogromnom broju dokumenata - među kojima ima i veoma retkih - istraživačkom materijalu sakupljanom više od 20 godina, analizama, isečcima iz štampe, vlastitim ljudskim resursima i sposobnosti organizacije da u svoje aktivnosti uključi istaknute predstavnike liberalne inteligencije, kao i na velikom fondu naših bibliotekarskih izdanja i dokumentarnih serijala, i knjiga, odnosno filmova drugih izdavača i producenata. Program je utoliko značajniji jer nama koristi kao osnova za razvoj tematskih projekata i objavljivanje godišnjih izveštaja i drugih izdanja, a istraživačima, naučnicima, studentima, novinarima, itd. iz zemlje i inostranstva kao faktografska građa i izvor informacija.

II. Suočavanje sa prošlošću/istinom - tj. tranziciona pravda - program po kojem je naša organizacija prepoznatljiva i u zemlji i u regionu. U okviru ovog programa već gotovo 13 godina izdajemo časopis "Helsinška povelja", do sada smo objavili preko 130 knjiga, održali nebrojeno panela i javnih debata, proizveli jedanaest 60-minutnih dokumentarnih filmova, itd. Program na svojevrstan način povezuje sve strateške pravce našeg delovanja za podizanje svesti javnosti o uzrocima i posledicama raspada bivše Jugoslavije, ukupnom kontekstu i ključnim akterima, kažnjivosti zločina počinjenih "u ime nacije" u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i u samoj Srbiji, lustraciji i nužnosti postizanja "moralnog minimuma" za normalizaciju Srbije i sposobnost društva da prevaziđe nasleđe jednog kriminalnog režima, ali i nacionalističkih politika nakon 5. oktobra 2000. godine.

III. Evropeizacija Srbije - zagovaranje standarda odgovornosti u javnom životu, naročito u oblasti parlamentarizma. Reč je o relativno novijoj strateškoj preokupaciji proistekloj iz činjenice da se Srbija rangira visoko na lestvici najkorumpiranijih zemalja u svetu, a još uvek ne poseduje odgovarajuće mehanizme u smislu prava i obaveza institucija, izabranih predstavnika i državnih službenika prema pravnom sistemu zemlje, kao ni normativni sistem koji bi ta ista prava i obaveze regulisao na relaciji institucije - građani. Program je najvećim delom fokusiran na transparentnost i odgovornost parlamenta, uključujući tu i javni diskurs izabranih predstavnika i javnih ličnosti, ravnopravnu rodnu zastupljenost i na rad sa izabranim predstavnicima na lokalnom nivou, posebno u višenacionalnim sredinama (kao što je Vojvodina) i u regionima u kojima su manjine u većini (Sandžak i jug Srbije).

IV. Alternativno obrazovanje mladih. Baveći se mladim ljudima iz cele Srbije - odraslim i obrazovanim bilo u atmosferi ratne propagande i poremećenog sistema vrednosti ili iskrivljenih predstava o zemlji i svetu kroz obrazovni sistem - program nastoji da što je moguće više mladih ljudi - učenika srednjih škola, studenata, profesionalaca, itd. - potakne na kritičko preispitivanje i prošlosti i sadašnjosti, probudi njihov reformski potencijal i osposobi za društveni aktivizam koji može otvoriti nove perspektive u njihovim životima.

V. Kultura ljudskih prava. Program je prevashodno usmeren na doslednu implementaciju glavnih međunarodnih i evropskih konvencija i instrumenata za zaštitu osnovnih ljudskih prava, naročito prava lica lišenih slobode (zatvorenika, institucionalizovanih psihijatrijskih bolesnika, itd.) i društveno marginalizovanih/osetljivih grupa. Ništa manje važan prioritet programa čini položaj nacionalnih manjina u Srbiji i, u tom kontekstu, očuvanje multietničkog i multikulturalnog karaktera srbijanskog društva.

VI. Rešavanje kriza/prevencija konflikata. Opšti ciljevi programa su prevazilaženje srpsko-albanskog animoziteta, samoizolacije i osećanja napuštenosti kosovskih Srba u enklavama, ali i smanjenje tenzija u višenacionalnim oblastima poput Sandžaka i juga Srbije, opterećenih teškim nasleđem kršenja ljudskih prava, ratnih zločina, progona, etnički motivisanog nasilja, državne represije, itd. u prošlosti i izloženih političkoj manipulaciji u sadašnjosti. Program spaja ljude iz antagoniziranih zajednica i grupa, ukazuje na mogućnosti života "pod istim krovom" i potstiče procese integracije u širu zajednicu.

 

Predsednica

Sonja Biserko

 

Potpredsednica

Seška Stanojlović

 

Izvršni direktor

Izabela Kisić

 

Članovi saveta

Latinka Perović

Branimir Stojanović

Safeta Biševac

Fahri Musliju

Draga Božinović

Srđan Barišić

 

 

 

Kontakt

Zovite nas ili nam pišite poštom, elektronskom poštom, telefonom i faksom. Vaši komentari i sugestije su veoma dobrodošle.

Kontaktirajte našeg webmastera u vezi sa web sajtom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

 

Naša adresa je:

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Kneza Miloša 4

11000 Beograd

Srbija

 

Naši telefoni su:

(+381 11) 33 49 170

(+381 11) 33 49 167

 

Pošaljite nam e-mail na biserkos@eunet.rs ili office@helsinki.org.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment