PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Monitoring reforme zatvorskog sistema u 2014 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA U 2014

 

Povodom posete Domu za lica ometena u razvoju u Staroj Moravici: Smrtnost povećana, štićenici i iza rešetaka

27. februar 2015.

Poslednja poseta Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Domu za lica ometena u razvoju „Othon” u Staroj Moravici pokazala je da se smrtnost korisnika i korisnica tokom poslednjih godina povećala. Pojedini korisnici u izolaciji borave još od 2011. godine, bez izgleda ili jasne namere nadležnih da se njihova situacija u dogledno vreme promeni.

Korisnici Doma uglavnom su osobe koje nemaju porodicu ili se porodica o njima iz nekog razloga ne stara.

Povod poslednje posete zamenika pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Stevana Arambašića „Othonu” bilo je sticanje uvida u trenutno zdravstveno stanje korisnika M. T. koji se od 2011. godine nalazi u trajnoj izolaciji i u vezi sa kojim je u toku postupak lišenja poslovne sposobnosti. Ovaj korisnik praktično već petu godinu živi potpuno izolovan u nehumanim uslovima, u sobi bez tekuće vode i sanitarnog čvora na čijim vratima i prozorima su rešetke. Uprkos preporukama da sa M. T. treba raditi timski i intenzivno kako bi se socijalizovao i vratio u kolektiv, u Domu tvrde da individualne aktivnosti sa njim nije bilo moguće realizovati usled nedovoljnog broja zaposlenih. S obzirom na dužinu perioda provedenog u izolaciji i njegovo trenutno psihičko stanje, rukovodstvo Doma jedinim rešenjem u cilju adekvatnog lečenja i zaštite ovog korisnika vidi njegov premeštaj u drugu ustanovu, odnosno bolnicu.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman ovim povodom podseća da je jedna od mera za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja predloženih Vladi Srbije i ministarstvima od strane organizacija civilnog društva u Srbiji i humanizacija prostora u kojima borave lica sa mentalnim poteškoćama. Komitet UN protiv torture takođe je stava da izolacija osoba sa teškim ili akutnim mentalnim smetnjama nije dozvoljena, a stav Specijalnog izvestioca UN za torturu je da osamljivanje tih lica, u bilo kom trajanju, predstavlja surovo, nečovečno ili ponižavajuće postupanje.

Prilikom ove posete ispostavilo se, između ostalog, da je smrtnost korisnika tokom 2014. godine gotovo trostruko povećana u odnosu na 2013. godinu. U periodu od 2010. do 2014. godine u ovom domu preminulo je ukupno 70 korisnika, od kojih njih 23 prošle, a njih devet tokom 2013. godine. Najveća stopa smrtnosti (preko 60 odsto) je među muškarcima uzrasta od 18 do 65 godina starosti. Zaposleni ovu činjenicu ocenjuju zabrinjavajućom budući da se ona ne može opravdati starosnom dobi korisnika, niti njihovom dijagnozom, odnosno prirodom bolesti zbog koje su smešteni u dom. Svi preminuli tokom 2014. godine bili su mlađi od 40 godina starosti. Samo devetoro njih preminulo je u bolnici, a zbog nedobijanja saglasnosti od strane staratelja ili stava Doma da ne postoji potreba za tim, nije obavljena obdukcija nijednog preminulog korisnika. Zbog ovakvog stanja, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je od Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja Republike Srbije zatražio detaljan nadzor nad pružanjem zdravstvene zaštite u ovom Domu.

Poseta Domu za lica u ometena u razvoju „Othon” u Staroj Moravici jedna je od redovnih aktivnosti Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana još od njegovog uspostavljanja. Praćenje rada ustanova socijalne i zdravstvene zaštite se od 2011. godine obavlja i u okviru Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM-a) za prevenciju torture i drugog surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja. Ovaj mehanizam naročitu pažnju poklanja tzv. ustanovama zatvorenog tipa u koje spada i Dom u Staroj Moravici. Tokom ovih poseta razgovara se sa rukovodstvom, osobljem, korisnicima i korisnicama ovih ustanova i stiče se uvid u svakodnevne uslove života u njima, podršku i mogućnosti ostvarivanja svih zagarantovanih prava, kao i održavanje kontakta korisnika sa porodicama. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana će u okviru svojih nadležnosti nastaviti da prati stanje u ovom Domu i pruža podršku zaposlenima u cilju unapređenja mehanizama zaštite korisnika i ostvarivanja njihovih prava.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment