PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama > Tekst

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA
ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM SMETNJAMA

 

Kampanja za život dostojan čoveka

Helsinški odbor (HO) za ljudska prava u Srbiji počeo je u aprilu 2013.godine sa realizacijom projekta pod nazivom „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama“, koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Projekat se sprovodi u saradnji sa partnerskom organizacijom IAN (International Aid Network) i uz podršku Zaštitnika građana i NPM-a, Pokrajinskog ombudsmana, kao i Ministarstva zdravlja.

Projekat je nastavak kontinuiranog delovanja HO na zaštiti ljudskih prava, posebno ugroženih grupa stanovništva. Kao prva lokalna nevladina organizacija koja se specijalizovala, između ostalog, za monitoring socijalnih ustanova i specijalnih psihijatrijskih bolnica, Helsinški odbor već godinama unazad ukazuje na neodrživost i neophodnost da se izvrši radikalna reforma sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Promene koje treba započeti bez odlaganja, vezane su za zaštitu i podršku osoba sa mentalnim poteškoćama.

Imajući u vidu, pre svega, obavezu države da se predano posveti borbi protiv svih vidova diskriminacije i podizanju nivoa zaštite ljudskih prava, kao i činjenicu da će proces pregovora sa Evropskom unijom i mogućnost korišćenja predpristupnih fondova ojačati njene kapacitete, Helsinški odbor smatra da nema opravdanja da Srbija dalje odlaže početak deinstitucionalizacije.

Naime, Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja, usvojena 2007.godine, nije donela očekivane rezultate, a dugo pripreman Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama usvojen je tek 2013. godine, uz velike primedbe dela stručne javnosti, Zaštitnika građana i organizacija civilnog društva. Po svemu sudeći, usvajanje zakona koji nije u skladu sa strategijom i principima razvoja službi za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici, izdejstvovale su jake interesne grupe, prvenstveno u oblasti zdravstva. Najveći otpor neophodnoj reformi u lečenju osoba sa mentalnim smetnjama pružaju, očekivano, psihijatri i drugi medicinski stručnjaci, ali ne treba zanemariti ni ostale otežavajuće faktore – neznanje među visoko obrazovanim kadrovima svih profila, nespremnost države da transformiše psihijatrijske i druge ustanove u službe koje pružaju individualizovane usluge u zajednici, predrasude i stereotipe među stanovništvom, ekonomska ograničenja i finansijske izazove itd.

Projekat „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima“ ima za cilj da podstakne i pomogne uspostavljanje Centara za mentalno zdravlje širom Srbije, smanjivanje broja korisnika/pacijenata u socijalnim i zdravstvenim ustanovama i njihovo postepeno zatvaranje ili transformaciju, izmenu postojećih i usvajanje novih propisa u različitim oblastima, koji će obezbediti odgovarajući pravni okvir za sistemsku zaštitu ljudskih prava osoba sa mentalnim poteškoćama, okupljanje i zajedničko delovanje organizacija civilnog društva, kampanju za podršku javnosti itd.

U prvim mesecima realizacije projekta formirana je radna grupa u čijem radu učestvuju, pored HO i IAN-a, i predstavnici brojnih organizacija i institucija (Zaštitnik građana, Pokrajinski ombudsman, OEBS, Evropska komisija u Srbiji, UNDP, Caritas, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, MDRI, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM, udruženja korisnika psihijatrijskih usluga...). Ovo neformalno telo je otvoreno za sve organizacije koje se bave zaštitom prava i unapređivanjem položaja osoba sa mentalnim smetnjama, a na svojim sastancima razmatra pitanja koja su, neposredno ili posredno, u vezi sa reformom ustanova i deinstitucionalizacijom. Radna grupa takođe analizira izveštaje stručnog tima iz poseta psihijatrijskim bolnicama, ali i sve druge informacije koje se odnose na korisnike/pacijente sa psihijatrijskim dijagnozama, stručni kadar, zakonsku regulativu, inicijative i rešenja u okviru resornih ministarstava, dobru praksu iz drugih država itd.

Za potrebe projekta formiran je i stručni tim, koji je do kraja 2013. obišao svih pet velikih specijalnih psihijatrijskih bolnica – SPB “Kovin” u Kovinu, SPB “Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu, SPB “Sveti Vračevi” u Novom Kneževcu, SPB “Gornja Toponica” u blizini Niša i SPB ”Dr Laza Lazarević” u Beogradu.

Stručni tim je uočio da u svim bolnicama postoje pojedinci koji su dobro upućeni u karakter promena koje bi trebalo da se sprovedu u psihijatriji, a naročito je ohrabrujuće da je među njima mnogo mladih profesionalaca. Na žalost, činjenica je da postoji i veliki otpor starijih kolega, koji su prilično isključivi u stavu da su bolničko lečenje i institucionalno zbrinjavanje jedini adekvatni vid pomoći za većinu pacijenata i korisnika. Primetno je, takođe, da se takav stav često zasniva na neznanju, tačnije, na nepoznavanju savremenih metoda u lečenju, ali i na praksi koju su zaposleni ustanovili prema sopstvenim, a ne prema potrebama onih o kojima bi trebalo da brinu. Stoga ne čudi i dalje dominantan farmakološki pristup koji, uz neopravdanu primenu mera prinude, često vodi do ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Paternalistički odnos prema osobama sa mentalnim smetnjama, umesto individualnog tretmana koji bi jačao njihove kapacitete, prisutan je među većinom osoblja, a zajedno su subjekti raširene stigmatizacije i marginalizacije u društvu.

Tokom poseta, posebna pažnja je posvećena sagledavanju aktuelnog stanja i potreba u cilju formulisanja preporuka i neophodnih preduslova za postepeno ukidanje azilarnih ustanova i početak procesa održive deinstitucionalizacije. Rasterećenje bolničkih kapaciteta uz istovremeno otvaranje “community based” centara, ukoliko se dobro osmisli i profesionalno sprovede, omogućiće neuporedivo bolje uslove za lečenje pacijenata, ali i rad postojećih i zapošljavanje novih stručnjaka. Neke bolnice su već preduzele određene korake u tom smeru, a na državi je sada da podrži njihove napore i u potpunosti obezbedi uslove za efikasan i održiv sistem usluga u zajednici.

Izveštaji o monitoringu navedenih bolnica, sa odgovarajućim preporukama, biće na kraju projekta predstavljeni resornom ministarstvu i distribuirani svim ustanovama u kojima su smeštene osobe sa mentalnim smetnjama, kao i svim organizacijama koje se bave ovom problematikom.

U okviru projekta, grupa koju su činili po jedan psihijatar iz svake od pomenutih bolnica, predstavnik HO i IAN-a, boravila je krajem decembra u studijskoj poseti Centru za mentalno zdravlje „Franco Basaglia“ u Trstu. Prethodno je HO organizovao i posetu predstavnika nekoliko socijalnih ustanova Holandiji, a oba putovanja su imala za cilj da se stručnjaci koji rade u ustanovama u Srbiji, upoznaju sa drugačijim modelima organizovanja zdravstvene i socijalne službe i savremenim pristupom u lečenju osoba sa mentalnim smetnjama. U Beogradu je organizovana i dvodnevna profesionalna konferencija pod nazivom „Saradnja civilnog društva i države u procesu deinstitucionalizacije“, na kojoj su učestvovali predstavnici državnih institucija, zdravstvenih i socijalnih ustanova, udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, kao i stručnjaci iz oblasti psihijatrije, prava, psihologije, socijalne zaštite itd.

Helsinški odbor je predvideo da projekat „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama“ traje tri godine, za koje vreme bi svi akteri civilnog društva, zajedno sa državom i ustanovama, trebalo da stvore sve neophodne preduslove za funkcionisanje sistema vaninstitucionalnih usluga i lečenje osoba sa mentalnim poteškoćama u zajednici.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment