SAOPŠTENJA

STRANA 4/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 4 > Rešavanje problema lica bez ličnih dokumenata

 

Rešavanje problema lica bez ličnih dokumenata

Beograd, 31.avgust 2011.

Već duže vremena jedan broj građana Srbije ne može da ostvari pravo na ličnu kartu jer važeći propisi to onemogućavaju. Neki to ne mogu da učine jer ne poseduju stalno mesto prebivališta ili boravišta što je, prema trenutno važećim propisima, jedan od uslova za izdavanje lične karte. Naime, bez utvrđene adrese prebivališta bilo koji građanin Republike Srbije ne može da izvadi osnovna lična dokumenta. Osobe bez ličnih dokumenata nailaze na nepremostive teškoće pri ostvarivanju osnovnih ljudskih i građanskih prava kao što su pravo na pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, stanovanju, obrazovanju, pravu na učešće u izborima i sl.

U naročitom riziku se nalaze pripadnici ranjivih grupa tj. lica koja nemaju svoj dom kao i lIca koja žive u neformalnim naseljima. Bez ličnih dokumenata oni postaju "pravno nevidljvi" tj. stranci u sopstvenoj državi.

U Godišnjem izveštaju Evropske komisije za 2010. godinu ukazuje se na probleme u vezi s pristupom ličnim dokumentima, pa je i Akcionim planom za ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja predviđeno da MUP sačini Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu građana, koji do danas nije sačinjen.

Smatramo da je neophodno da se u najkraćem roku obezbedi zakonski okvir koji omogućava da lica koja nemaju stalnu adresu ostvare pravo na posedovanje lične karte bez ikavog uslovljavanja. Adekvatno regulisanje ove materije zahteva eksplicitno garantovanje prava na lična dokumenta licima koja nemaju stalno mesto prebivališta bez davanja širokih diskrecionih ovlašćenja nadležnim organima da odlučuju o opravdanosti podnetih zahteva.

 

Beogradski centar za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Praxis

Centar za mir i razvoj demokratije

Helsinški odbor za ljudska prava

Žene u crnom

YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava

Centar za razvoj neprofitnog sektora

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment