NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Nacionalni program > Akteri - STRANA 2 > Molba turskom lideru

 

 

DR DARKO TANASKOVIĆ

ISLAMSKI ČINILAC U SPOLJNOPOLITIČKOM NASTUPANJU BiH (2)

Molba turskom lideru

Predlog da BiH bude zastupljena na sastanku Organizacije islamske konferencije. - "Antievropocentrična" usmerenja

 

Znatno veći i izrazito protivrečni publicitet, svakako i usled zaoštravanja jugoslovenskih unutrašnjih prilika, ali ne isključivo zbog toga, dobila je Izetbegovićeva poseta Turskoj, do koje je došlo polovinom jula. Iako ekonomska pitanja ni ovom prilikom nisu bila zanemarena, u prvi plan je izbila čisto politička dimenzija trećeg poteza u Izetbegovićevoj simultanki na istočnoj (islamskoj) tabli bosanskohercegovačkog spoljnopolitičkog otvaranja. Tokom razgovora sa Turgutom Ozalom (turski predsednik - prim. Red.), a na samo nekoliko dana pre Bušove pompezne nagradne posete jednom od najvernijih i strategijski najvažnijih saveznika u "zalivskom ratu", na dnevnom redu je bila jugoslovenska kriza i "sadašnji položaj Bosne i Hercegovine u okolnostima ideja o njenoj podeli". U razgovorima je "data puna podrška teritorijalnom integritetu Jugoslavije", ali i "unutrašnjim granicama sadašnjih republika", dok je predsednik Predsedništva naše središnje republike posebno upozorio da bi pokušaj podele BiH neminovno značio i početak "građanskog rata u kome bi se svi borili protiv svih". Izetbegović se u Ankari založio za brzu i efikasnu internacionalizaciju raspleta jugoslovenskog čvora, čemu je on dosledno sklon još od prvih nagoveštaja da pregovori unutarjugoslovenskih političkih činilaca ulaze u ćorsokak. Predloženo je i otvaranje turskog konulata u Sarajevu.

 

Polemična vest

Ako se sve o čemu je do sada bilo reči, naročito posle ipak iznenađujućeg Gligorovljevog obraćanja Turskoj za garantovanje makedonske državne suverenosti i integriteta, od gospodina Izetbegovića moglo očekivati, kao prava bomba delovala je njegova molba, navodno zatečenom Ozalu, da se Bosni i Hercegovini omogući prisustvo na narednom ministarskom sastanku Organizacije islamske konferencije (OIK), početkom avgusta u Istanbulu.

Pošto rečena informacija nije demantovana, već samo prilično neuverljivo relativizovana naknadnim objašnjenjima da je njena suština "u izvesnom smislu tačna", kao i da se, zapravo, mislilo na obezbeđivanje eventualnog posmatračkog statusa jednoj stranačkoj delegaciji SDA, usledila je prava lavina pretežno negativnih reagovanja. Od ocene da je reč o neovlašćenom, samovoljnom i krajnje subjektivnom tumačenju interesa BiH, a na liniji zalaganja za stvaranje islamske države na teritoriji sadašnje Jugoslavije (SDS BiH), preko mišljenja da se ova inicijativa može ubrojiti "u niz neodgovornih, čak katastrofalnih poteza Alije Izetbegovića", koji s neverovatnom političkom površnošću usmerava internacionalizaciju bosanskohercegovačke situacije (SDP BiH), do ukazivanja na nameru bosanskohercegovačkog muslimanskog lidera da, ni manje ni više, "širi muslimansku džamahiriju ko zna dokle ka Evropi" (R. Ćuk, "Politika", 19. jul 1991), ponovo je aktuelizovano i dodatno zaoštreno otvoreno pitanje osetne prevage islamskog činioca u dosadašnjem spoljnopolitičkom nastupanju Bosne i Hercegovine.

 

Susreti u Vašingtonu

Činjenica da je sledeća prestonica koju je Alija Izetbegović pohodio bio Vašington, "a SAD nisu muslimanska država", kako je sam našao za shodno da ironično podseti svoje mnogobrojne kritičare, nije bitnije uticala na utisak u javnosti da se bosanskohercegovačka spoljna politika u nastajanju, bar za sada, većma upravlja "prema kibli nego prema Griniču". Jer, Vašington je danas, valja priznati, umnogome i Zapad i Istok, pogotovo od ukidanja bipolarnosti svetske vojno-političke ravnoteže, simbolično sažete u rušenju jednog ozloglađenog evropskog zida. Sve jasnije je, međutim, i to da Vašington nije i nikada neće biti Evropa, svim prividima uprkos. Uostalom, pored krajnje simptomatičnog izbora američkih sagovornika iz redova kongresmena i državnih funkcionera (Dol, Pel, Nikls, Presler, Iglberger, Skoukroft), usrdnog nastojanja da se Stejt department (da li i Pentagon?) energičnije angažuje u rasplitanju jugoslovenskog sve krvavijeg klupka, zatim izričitog zalaganja za pravo na samoopredeljenje jugoslovenskih republika, a ne naroda, kao i okolišnog sugerisanja da bi takvo pravo trebalo dati i nacionalnim majinama (!). Izetbegovićeva poseta Americi ostaće upamćena i po njegovom susretu, u jednom vašingtonskom predgrađu, s istovernicima, pripadnicima Islamske zajednice iz države Virdžinija i "američkim Muslimanima jugoslovenskog porekla".

Visoki gost, i brat, iz Sarajeva pozvao je svoje domaćine, i braću, "da pomognu Muslimanima u Jugoslaiji i da njima i republici koju on predstavlja pruže podršku kao što je Hrvati iz Amerike i Kanade pružaju svojima u domovini". Pitanje da li bi baš takav, uslovno rečeno, "hrvatski" vid domoljubne muslimanske podrške bio pozdravljen od ukupnog višenacionalnog i višekonfesionalnog stanovništva "republike koju on predstavlja", predsedniku Predsedništva BiH kao da se i ovom prilikom nije učinilo preterano značajnom političkom i etničkom dilemom. I u Vašingtonu je, dakle, pronađen način da se nastavi (spoljnopolitički) put ka "Meki", da se vernički pogled upravi ka mihrabu, a jugoslovenska politika leđa okrenu strani "koja se nije oslobodila ostatka starog sistema".

Može li se, na osnovu analize objektivnog toka i sadržaja dosadašnje spoljnopolitičke aktivnosti predsednika Predsedništva BiH, kao i pratećeg propagandno-političkog delovanja, zaključiti za kakav se to "novi sistem" na unutrašnjem i međunarodnom planu zalaže jedinstvena (ili zajednička) politička mudrost i volja središnje jugoslovenske republike? Teško da može, jer, po svemu sudeći, jedinstveno (zajednički) usvojene strategije spoljnopolitičkog nastupanja, sem možda na razini najoštrijih proklamacija, još uvek nema, a pitanje je kako bi se (i da li bi se), u uslovima sadašnjeg konfliktnog nacionalnog trovlašća, uopšte mogla izgraditi, a potom i sprovesti.

 

Program šefa diplomatije

Pa čiji, onda, spoljnopolitički program ostvaruje gospodin Alija Izetbegović, u svojstvu predsednika Predsedništva BiH, a na način predsednika suverene republike, doduše, za razliku od nekih drugih jugo-republičkih čelnika, još uvek korektno, u okviru jugoslovenske spoljne politike i u saradnji sa nadležnim saveznim organima? Po svemu sudeći svoj, odnosno program svoje partije (SDA), ili, konkretno republičkog ministra za međunarodne odnose, dr Harisa Silajdžića. Da bi se mogle bar u glavnim crtama predočiti koncepcijske koordinate toga programa, nužno je znati ponešto o njegovom, istovremeno, glavnom kreatoru i praktičnom realizatoru, mandarinu od naročitog poverenja gospodina Izetbegovića, isturenog nosioca glavne (i jedine velike) uloge u međunarodnom predstavljanju Bosne i Hercegovine.

Prilikom opredeljivanja za to kome će poveriti resor međunarodnih odnosa (spoljnih poslova), koji joj je, na osnovu trojnog međustranačkog dogovora, pripao u Vladi BiH, SDA bila je srećne ruke. Stanovišta svojih itneresa, programskih i stvarnih opredeljenja i ugleda, ova stranka teško da je mogla učiniti bolji izbor. Sarajlija Haris Silajdžić (1945) svestrano je i uzorno osposobljen za obavljanje funkcije ministra spoljnih poslova u uslovima savremene svetske političke scene, a za svaku muslimansku državu mogao bi se smatrati bezmalo idealnim kadrovskim rešenjem. Arabist libijske škole, izvesno vreme docent na Filozofskom fakultetu u Prištini, poliglota, politikolog, stručnjak za američko-libijske i američko-albanske odnose (doktorska disertacija), svetski čovek sklon biznisu, sa razvijenim ličnim vezama i na Zapadu i, posebno, na Istoku, šarmantan i uglađen sagovornik, ali i krajnje koncentrisan i uporan pregovarač, dr Haris Silajdžić ambiciozno se prihvatio uobličavanja spoljnopolitičke doktrine i diplomatske platforme za budućnost (koja je već počela) svoje republike, onakve kakvu je vide, ili zamišljaju, određeni uticajni krugovi SDA i Islamske zajednice. U tom poslu, kao i u sprovođenju u život načela nove spoljne politike BiH, njemu su, kako izgleda, data najšira ovlašćenja i ostavljene odrešene ruke.

Teško je, naime, zamisliti da svi dosadašnji potezi Silajdžićevog Ministarstva, a naročito oni najspektakularniji, proizilaze iz opredeljenja do kraja usaglašenih, recimo, u Skupštini, Predsedništvu ili Vladi republike čije je ukupne interese svako ministarstvo po logici stvari dužno da zastupa. No, to je već stvar o kojoj isključivo pravo i odgovornost da razmišljaju i sude imaju neposredni sudionici uigravanja i razigravanja bosanskohercegovačke demokratije razapete "konjima na repove" tronacionalnog stranačkog monopola. Sa strane posmatrano, za sada je spoljnu politiku BiH najrazložnije i najopravdanije razmatrati kao autorsko delo dr Harisa Silajdžića, u vernoj velikosvetskoj izvedbi gospodina Alije Izetbegovića.

 

Spretnost u saopštavanju

Kao orijentalist izrazitih sociološko-politikoloških okolnosti, dr Haris Silajdžić je u naučnim krugovima ostao zapamćen po nekolikim prikazima i polemičkim napisima "antievropocentričnog" usmerenja. Detektujući, i u našoj orijentalistici, navodne ideološke odbleske neokolonijalističkog arogantnog revanšizma prema narodima "čija su intelektualni potencijali usmjereni ostvarivanju ekonomske i kulturne samodovoljnosti", dr Silajdžić je, zapravo, samo ispisao moderniju i "horizontu očekivanja" savremene publike prilagođeniju varijaciju stare istočnjačke optužnice protiv naučne orijentalistike i njenog zlonamernog, nekompetentnog i saznajno nemoćnog "zavirivanja" u zabrane i drugih i drugačijih, duhovno superiornijih civilizacija, a pre svih, naravno, islamske.

Uočavanje ove "antiimperijalističke" konstante u Silajdžićevom znanstvenom angažovanju veoma je važno da razumevanje idejnih/ideoloških i vrednosnih temelja na kojima počivaju i njegove spoljnopolitičke koncepcije, iako se ona tu, u skladu s izmenjenim potrebama, funkcionalno drugačije i manje naglašeno artikuliše. U svim dosadašnjim javnim nastupima kroz izjave i intervjue u jugoslovenskim listovima i časopisima, kojih je tokom poslednjih godinu dana bilo nekoliko, bosanskohercegovački ministar za međunarodne odnose ispoljio je zavidnu veštinu i spretnost da koherentno, uverljivo i samouvereno saopšti svoje prividno sasvim prihvatljive, moderne i konstruktivne poglede na realnost savremenog sveta i nužnost da se jugoslovenska i bosanskohercegovačka spoljna (i ukupna) politika toj realnosti prilagode, oslobodivši se prethodno raznih zabluda i predubeđenja iz prethodnog perioda statičnosti i bezidejnosti. (Politika, 11. avgust 1991.)

 

AKTERI

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment