PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

 

OGLEDI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Publikacije > Ogledi > Vlast, opozicija, alternativa

 

 

OGLEDI 13

Vlast, opozicija, alternativa

Ivan Đurić

Acrobat PDF (1.71mb) >>>

 

"Pred čitaocem je posthumna knjiga Ivana Đurića "Vlast, opozicija, alternativa". Naslov koji ne potiče od autora, već od priređivača knjige, sažima njen sadržaj: u središtu su pomenuti fenomeni u Srbiji u poslednje dve, prelomne decenije 20. veka. Običan za knjigu univerzitetskog profesora u Beogradu, Parizu ili bilo gde, naslov knjige, odnosno njen sadržaj, neobičan je svuda za istoričara - vizantologa. Međutim, u istoriji srpske intelektualne elite kojoj pripada i Ivan Đurić, ova neobičnost je više pravilo nego izuzetak", kaže, između ostalog u predgovoru knjige njen priređivač Latinka Perović.

"Ivan Đurić je bio i savremenik kraja jedne ideologije i na njoj zasnovanog monističkog političkog sistema, kao i kraja nekoliko socijalističkih država: među njima i vlastite države - Jugoslavije. U pomenutim istorijskim uslovima, šta je preostajalo istoričaru - savremeniku koji nije tek tada otkrio da civilizacije, države i društva nastaju, traju i propadaju? Uz to, pripadniku istoričarskog esnafa, koji je sa autoritetom nauke, tekuća zbivanja posmatrao kao proizvod neumitnog zakona istorije na delu? Kakav je izbor mogao napraviti Ivan Đurić, budući da ni tada nije postojala samo jedna mogućnost izbora: ni za koga, pa ni za istoričara? I da li je on, uopšte, mogao da izvan nauke traži polje na kome bi bio delotvorniji? A ako je, sledeći svoj profesionalni i moralni imperativ, ne pristajući na monizam ni sa novim, nacionalnim predznakom, to ipak morao, kakav je bio neposredni, a kakav dugoročni efekat njegovog izbora? Najzad, kakva je bila cena njegovog izbora? Na ova i sva druga pitanja odgovorio je sam Ivan Đurić u ovoj knjizi, ti odgovori zaokružuju sliku o njegovoj ličnosti i pružaju uvid u razloge i sadržaj njegovog izbora: ni uz vlast, ni sa opozicijom, već za alternativu ovim, samo prividno različitim stranama", piše istoričarka Latinka Perović u uvodu knjige.

Knjiga je izašla iz štampe zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Savezne Republike Nemačke, u okviru projekta "Srbija: otpor evropskoj opciji".

 

Acrobat PDF (1.71mb) >>>

 

OGLEDI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment