PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Institucije socijalne zaštite u Srbiji: podrška reformskoj strategiji > Tekst

 

INSTITUCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI:
PODRŠKA REFORMSKOJ STRATEGIJI

 

Prezentacija Izveštaja:

SOCIJALNE USTANOVE U SRBIJI - PODRŠKA REFORMSKI ORJENTISANOJ STRATEGIJI

14. April 2009.

Acrobat PDF (669kb) >>>

Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj starih lica i osoba sa invaliditetom je deo projekta Helsinškog odbora za ljudska prava pod nazivom "Socijalne ustanove u Srbiji - podrška reformski orijentisanoj strategiji", koji se realizuje zahvaljujući pomoći Open Society Institute iz Budimpešte.

Nakon četvorogodišnjeg monitoringa zatvorskih ustanova, kao i inicijalnog monitoringa bolnica za dugotrajnu hospitalizaciju psihijatrijskih bolesnika, socijalne ustanove su bile prirodan izbor u pokušaju da se dobije uvid u položaj još jedne marginalizovane grupe stanovništva, ovog puta institucionalno zbrinutih korisnika socijalne zaštite.

Osnovni cilj ovog projekta jeste da se ostvari objektivan uvid u stanje u socijalnim ustanovama i da se, na osnovu sumiranih rezultata i uočenih nedostataka, daju odgovarajuće preporuke pojedinačnim ustanovama, i ukaže na sistemske probleme i nepravilnosti na nivou države. Ništa manje važan cilj jeste i da se najširoj javnosti, a naročito relevantnim faktorima u društvu, uputi jasan apel o neophodnosti promene stava prema marginalizovanim grupama, radi senzibilisanja za njihove probleme, podizanja nivoa solidarnosti i prihvatanja kao ravnopravnih članova zajednice.

Devedesete godine prošlog veka ostavile su izuzetno dubok trag. Veoma težak period kroz koji je Srbija prošla tokom iznedrio je socijalna pitanja kao prioritetna za celokupno društvo. Reforma sistema socijalne zaštite počela je odmah nakon promene režima, a prema planu, prva faza je trebalo da traje osam godina (2001-2008); na bazi ostvarenih dometa pristupilo bi se daljim koracima, za koje je trebalo da se stvore uslovi izradom i stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj zaštiti 1. januara 2009.godine. Kao što je poznato, Zakon još nije donet, ne postoi čak ni nacrt. Imajući u vidu da je Ministarstvo rada i socijalne politike u više navrata isticalo neophodnost izrade novog zakona o socijalnoj zaštiti, kao i činjenicu da je njegova izrada uslovljena multidisciplinarnim pristupom i međusektorskom saradnjom više ministarstava, jasno je da ne postoji politički konsenzus, niti zajednička vizija dalje reforme društva i njegovih prioriteta.

Nadamo se da će ovaj izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj starih lica i osoba sa invaliditetom (kao i naredna dva - o socijalnim ustanovama za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i sa poremećajima u društvenom ponašanju, i o socijalnim ustanovama za smeštaj dece i odraslih ometenih u mentalnom razvoju i duševno obolelih lica), doprineti jasnijem sagledavanju postojećih problema i pomoći definisanju delotvornijih rešenja, kao i efikasnijoj strategiji u reformi sistema socijalne zaštite.

 

Acrobat PDF (669kb) >>>

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment